Moderný štát

Moderný štát

Našim cieľom je zabezpečiť
a) obrodenie politickej kultúry a inštitúcií a to najmä:
• zmenou volebného systému a volebných obvodov
• sprísnením majetkových priznaní politikov a vysokých štátnych zamestnancov
• zrušením odstupného pre poslancov, príživníctva poradenských firiem a neprimeraných platov a odstupného manažérov štátnych firiem
b) modernizáciu a zefektívnenie verejnej správy, tak aby:
• slúžila predovšetkým občanovi, bola kvalitná, zrozumiteľná a ľuďom dostupná
• vytvorila podmienky pre efektívnu realizáciu kompetencií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
• sa verejné inštitúcie, polícia a justícia očistila od klientelizmu a korupcie a aby sa nastolila spravodlivosť a vymožiteľnosť práva
c) zdravú ekonomika a spravodlivé financovanie, prostredníctvom:
• rozumnej hospodárskej politiky a správy verejných financií
• novej fiškálnej a daňovej politiky
• zavedenia spravodlivej deľby verejných zdrojov medzi štát a samosprávy
d) rozumnú proerópsku zahraničnú politiku zameranú na:
• presadenie zmien v štruktúre a riadení OSN a v posilnení bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
• eliminovanie hospodárskej medzinárodnej kriminality a nepriaznivých vplyvov globalizácie
• presadzovanie vysokých štandardov ochrany pracujúcich a dodržiavanie Európskej sociálnej charty

Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:

 1. obroda politického systému a štruktúr
 2. moderná verejná správa slúžiaca občanovi
 3. zdravá ekonomika a spravodlivé financovanie
 4. slovenská zahraničná politika očami solidárnej ľavice

Pri obrode politického systému budeme presadzovať najmä:

 • zmenu volebného systému, zvýšenie počtu volebných obvodov a zmenu usporiadania národnej rady
 • zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov, aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe
 • stanovenie jednotných metodických pravidiel pre zverejňované volebné prieskumy bez časového obmedzenia ich zverejňovania, s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na manipulácie v predvolebnom boji
 • platenie poslaneckých asistentov a prenájom poslaneckých kancelárií si budú hradiť priamo politické strany
 • zrušenie nežiadúceho priživovania sa poradenských firiem a neprimeraných platov a odstupného manažérov štátnych firiem
 • sprísnenie legislatívy zákona o majetkových pomeroch

Pre skvalitnenie a zefektívnenie verejnej správy sa zameriame najmä na:

 • racionalizáciu a zefektívnenie štátnej správy a odbyrokratizovanie a odpolitizovanie verejnej správy
 • podporíme zvýšenie kvality, odbornosti, dostupnosti a prehľadnosti služieb miestnej štátnej správy pre občana
 • sfunkčnenie a sprístupnenie elektronizácie verejných služieb tak, aby slúžili obyvateľom, podnikom a inštitúciam a nie aby boli prepadliskom verejných financií
 • zmenu územno-správneho členenia, eliminovane negatívnych dopadov duálneho systému verejnej správy a nefunkčného vymedzenia samosprávnych krajov
 • zníženie počtu vyšších územných celkov a zvýšenie ich kompetencií, vrátane ich finančného zabezpečenia
 • presadenie inovatívneho modelu municipalizácie bez rušenia právnej subjektivity obcí
 • reformu justície a jej štruktúr v záujme obnovenia dôvery v súdnictvo
 • úplné odpolitizovanie a nezávislosť polície od štátnej moci

Pre zdravé hospodárstvo a spravodlivé financovanie:

 • budeme presadzovať spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov medzi štát a samosprávy, financovanie samospráv zabezpečíme tzv. daňovým mixom
 • zmeníme odvodové zaťaženie práce, zamestnanci nebudú platiť sociálne a zdravotné odvody
 • progresívnym zdaňovaním zavedieme daňovú solidaritu bohatších s chudobnejšími
 • nebudeme zdaňovať minimálnu mzdu, odpočítateľnú položku naviažeme na výšku minimálnej mzdy
 • zefektívnime výber daní a daňovú medzeru na DPH odstránime neúčtovaním DPH medzi jej platcami
 • rozprúdime diskusiu v EÚ o zmene daňového systému, ktorého základ bude naviazaný na bankové transakcie
 • zrýchlenou odpisovou metódou budeme bonifikovať reinvestované zisky
 • zavedieme zverejňovanie príspevku k čistému bohatstvu krajiny
 • zavedieme prioritizáciu reforiem

V zahraničnej politike sa zameriame na:

 • podporu Európskej sociálnej charty
 • posilňovanie kompenzačných fondov pre poškodených globalizačnými procesmi
 • bezpodmienečné zasadzovanie sa pri obchodných zmluvách EU za vysoké sociálne štandardy pri ochrane pracujúcich
 • maximálne využívanie podpory EÚ na „zelenú industrializáciu Slovenska“
 • odmietnutie akýchkoľvek imperiálnych ambícií a akcí
 • podporenie vytvorenia Európskych obranných síl
 • podporenie zmeny zloženia Bezpečnostnej Rady OSN
 • rozhodný boj proti všetkým formám medzinárodnej kriminality

Dôstojný život / Zdravá krajina / Moderný štát