Zdravá krajina

Zdravá krajina

Našim cieľom je zabezpečiť
a) lepšie prostredie pre život, kde:
• všetci občania budú mať prístup k zdravej pitnej vode
• opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu povrchových a podzemných vôd
• ochranu prírody, lesov a pôdy, revitalizovať krajinu a znehodnotené lokality, likvidovať skládky odpadov a ozdravovať prostredie v sídlach
• zníženie energetickej náročnosti našej ekonomiky, znečisťovania ovzdušia, plytvania potravinami a začať zavádzať a uprednostňovať obnoviteľné zdroje energie, ekologické druhy dopravy a obehové hospodárstvo
b) ozdravenie poľnohospodárskej krajiny a jej produkčnej schopnosti, a to:
• urýchlením pozemkových úprav, vysporiadaním vlastníckych vzťahov, zmenou dedičského práva k pôde a zabezpečením prístupu k pôde pre malých a mladých farmárov a rodinné farmy
• realizáciou biotechnických a pôdoochranných opatrení na pôde, obmedzením veľkosti parciel a pestovania monokultúrnych plodín na 30ha a zákazom používania zdraviu nebezpečných pesticídov a herbicídov
• obnovením tradičnej výroby a podporovaním malých regionálnych spracovateľských kapacít a zabezpečením dodávok zdravých domácich potravín zblízka
c) ekologicky šetrné zhodnotenie potenciálu regiónov, a to prostredníctvom:
• záchrany a revitalizácie kultúrnych a historických pamiatok a ich využitím pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu
• uchovania a rozvíjania kultúrneho dedičstva regiónov, regionálnej kultúry a tradícií v záujme uchovania identity a jedinečnosti regiónov a rozvoja kreatívneho priemyslu
• zavedenia integrovaného a teritoriálneho princípu plánovania a riadenia rozvoja území
 
Tieto ciele chceme realizovať prostredníctvom nasledovných priorít:
 1. lepšie prostredie pre život
 2. zdravá a prosperujúca kultúrna krajina
 3. odomknutie potenciálu krajiny

Naše hlavné úlohy v oblasti lepšieho prostredia pre život:

 • dodržiavanie platnej národnej a európskej legislatívy pre prísnejšiu ochranu prírody, vodných zdrojov a tokov, lesov a pôdy
 • ochranu pred ďalšou devastáciou a znehodnocovaním našich lesov a pôdy
 • podporu budovania vodozádržných a biotechnických opatrení v krajine, ako aj opatrení na zlepšenie klímy v mestách.
 • zabezpečenie likvidácie skládok nebezpečného odpadu a skládok ohrozujúcich kvalitu povrchových a podzemných vodných útvarov
 • vytvorenie efektívnych podporných nástrojov pre dobudovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ekologických čistiarní odpadových vôd na vidieku
 • zvyšovanie kvality ovzdušia a životného prostredia znižovaním energetickej a materiálovej náročnosti priemyselných odvetví a dopravy
 • zavádzanie integrovanej dopravy a kvalitnej ekologicky nezaťažujúcej a cenovo dostupnej verejnej dopravy
 • využívanie biomasy a domového odpadu prioritne na výrobu biohnojív, na energetické využívanie a podporu vytvárania miestnych uzavretých energetických systémov založených na miestnych zdrojoch
 • transformáciu hospodárstva na inovačné technológie a obehové hospodárstvo
 • zákonné používanie výrobkov vyrobených zo suroviny z vytriedených recyklovaných odpadov ako základ obehového hospodárstva
 • prístup zodpovednej spotreby s cieľom znížiť tvorbu odpadov
 • legislatívu na zabránenie plytvaniu s potravinami

Naše hlavné úlohy pre ozdravenie kultúrnej krajiny:

 • zásadná zmena dotačnej politiky pre poľnohospodárov zameraná na podporu produkcie, zamestnanosti, malých fariem a biotechnických opatrení
 • urýchlenie pozemkových úpravy, vysporiadanie vlastníckych vzťahov, zmena dedičského práva k pôde a zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých farmárov a rodinné farmy
 • realizácia biotechnických a pôdoochranných opatrení na pôde, obmedzenie veľkosti parciel a pestovania monokultúrnych plodín na 30ha a zákaz používania zdraviu nebezpečných pesticídov a herbicídov
 • vytvorenie podmienok pre produkciu zdravých domácich potravín a to aj
 • s nevyhnutným dotačným systémom
 • obnovenie tradičnej výroby a podpora malých regionálnych spracovateľských kapacít a zabezpečením dodávok zdravých domácich potravín zblízka
 • zlepšenie podmienok podnikania v agrosektore hlavne v najmenej rozvinutých okresoch a krajoch
 • celoplošná podpora integrovaného rozvoja vidieka prístupom LEADER podľa potrieb vidieckych území
 • podpora diverzifikácie poľnohospodárskych činností so zameraním hlavne na cestovný ruch a miestne spracovateľské kapacity
 • podpora drobnej infraštruktúry vidieckych sídel so zameraním na životné prostredie a vidiecky cestovný ruch

Naše hlavné úlohy pri odomykaní potenciálu krajiny:

 • prispejeme k obnoveniu kultúrnej hodnoty krajiny, k rozvoju a oživeniu kultúrneho dedičstva, tradícií a pamiatok
 • prepojíme oblasť kultúry na ďalšie odvetvia priemyslu SR
 • vyčleníme 1% ŠR na kultúru a včleníme oblasť cestovného ruchu pod ministerstvo kultúry
 • vypracujeme koncepčný materiál na rozvoj kultúry národnostných menšín
 • vytvoríme motivačné mechanizmy pre súkromných vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a vytvoríme návrh udržateľnosti obnovy pamiatok
 • zavedieme výchovu obyvateľov k lokálpatriotizmu
 • zavedieme nový inovatívny prístup k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov založený na podpore rastu zhodnocovaním vnútorných zdrojov a potenciálov
 • presadíme princíp subsidiarity v spravovaní rozvoja územia, tak aby sa problémy riešili na tej úrovni, kde sa dajú riešiť najefektívnejšie
 • podporíme vytváranie verejno-súkromných partnerstiev a ich stratégií pre sociálno-ekonomický rozvoj na všetkých úrovniach správy veci verejných
 • vytvoríme teritoriálne nástroje podpory regionálneho rozvoja a nahradíme tak neúčinné sektorové nástroje
 • zavedieme systém zmlúv o podpore medzi štátom a regiónmi a medzi regiónmi a miestnymi samosprávami
 • zásadne prepracujeme legislatívu týkajúcu sa verejnej správy a regionálneho rozvoja, tak aby sme umožnili efektívnejšie spravovanie veci verejných a udržateľnejšie odomykanie potenciálov rozvoja územia zdola
Dôstojný život / Zdravá krajina / Moderný štát